احکام لباس نمازگزار

در بیان احکام لباس نمازگزار طبق آیات و احادیث صحیحه از اهل بیت علیهم السلام