در بیان سهل و آسان بودن تکلیف در دین اسلام

در بیان سهل و آسان بودن تکلیف در دین اسلام