در بیان اینکه باید احکام اسلام از حضرات ائمه (ع) اخذ شود

در بیان اینکه باید احکام اسلام از حضرات ائمه (ع) اخذ شود