در اینکه آب جمیع نجاسات و کثافات را پاک میکند

در اینکه آب جمیع نجاسات و کثافات را پاک میکند