در وجوب زکات فطره و شرایط آن

طبق آیه شریفه و احادیث صحیحه ی ائمه معصومین علیهم السلام دادن زکات فطره بر غنی واجب است و وجوبیت آن از فقیر برداشته شده آن فقیری که خودش زکات اخذ میکند