در وجوب وضوء است از برای نماز

در وجوب وضوء است از برای نماز – در احکام روایی وضوء