احکام از زبان 14 معصوم علیهم السلام

تمام مسائل احکام به صورت فقهی طبق آیات و احادیث صحیحه و محکم از کتب اربعه از فرمایشات حضرات معصومین علیهم السلام است و چه شیرین است تمام مسائل احکام از زبان 14 معصوم علیهم السلام باشد.