چند چیز نماز را عمدا و سهوا باطل میکند

تمام مسائل احکام به صورت فقهی طبق آیات و احادیث صحیحه و محکم از کتب اربعه از فرمایشات حضرات معصومین علیهم السلام است که در تک تک این مطالب احادیث در مورد این که چند چیز نماز را عمدا و سهوا باطل میکند هست ولی سعی کنید ماده مربوطه را خوب مطالعه نمایید تا به نتیجه مطلوب از درخواست خودتان برسید.