در وجوب نماز یومیه

در وجوب نماز یومیه و این که نماز یومیه عمود دین است و مثل نماز مثل ولایت و امامت است – احکام نماز – اقیموا الصلوة – نمازهای واجب