در اینکه ترک کننده و انکار کننده نماز کافر است

در اینکه ترک کننده و انکار کننده نماز کافر است – تارک الصلاة – کفر تارک نماز – و اقیموا الصلوة و لا تکونوا من المشرکین