در این که تکلیف اطفال موقوف بر استعداد ایشان است

در اینکه تکلیف اطفال موقوف بر استعداد ایشان است – احکام نماز اطفال و احکام روزه اطفال – احکام بچه ها