در لزوم نظافت و رفع کثافت

در لزوم نظافت و رفع کثافت در دین اسلام و بیان حنیفیه و ذکر ده چیز از اسباب نظافت