در غسل مس میت و احکام میت است و احکام وصیت میت و وقت احتضار میت و احکام غسل میت و احکام کفن و احکام حنوط و احکام نماز میت و دفن میت و حرام بودن نبش قبر