دانلود کتابهای سید حسین عرب باغی صفحه 2

امام سجاد علیه السلام فرمود

هر کس تسلیم ما شده و به ما اقتدا نماید سالم مانده و هدایت می شود اما کسی که به رأی خود عمل کرده و در دلش به سخنان و احکام ما تردید داشته باشد به خدا کافر شده ولی خودش نمی داند.

کمال الدین ج ۲ ص ۴

میانبر کتاب ها